The Sleeping Indian

Ceramic; Stoneware

© Odalis Soto 2016